BHP FPR3 FH1 Mashoga Ashaki
"Ashaki"
lives with mother Chaniya in Arnsberg-Bruchhausen, Germany